Kredili İşlemler

Menkul Kıymet Kredisi, yatırımcının sadece  pay senedi alımından kaynaklanan borçları için kullandırılan kredidir.

 

Yapılan pay senedi alımları karşılığı T+2 de yatırılması gereken nakit tutarın yatırılmayarak oluşan borç için kredi kullanımı talep edilmesi durumunda öncelikle  QNB Finansbank yada QNB Finansinvest şubelerine başvurularak kredi sözleşmesi imzalanması gerekmektedir. İmzalanan sözleşmede müşterinin mevcut özkaynağı , kredilendirilecek borç ve teminat varlıkları değerlendirilerek tahsis edilebilecek azami kredili limiti belirlenmiş olur. Yapılan talep Kredi Komitesi onayı sonrası kullanıma hazır hale getirilir. Değişen özkaynak ve teminat durumuna göre müşterinin tanımlı kredi limitinin yükseltilmesi de mümkündür.

 

Krediye konu olacak pay senetleri; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsalar tarafından belirlenmiştir. QNB Finansinvest bu paylardan uygun bulduğu sermaye piyasası araçlarını, kendi belirlemiş olduğu teminat oranları ile portföylerde dengeli bir dağılım içinde olması koşulu ile kullandırılacak kredinin teminatı olarak kabul eder.   

 

Kredi kullanımlarında; talep edilen kredi tutarı kadar QNB Finansinvest tarafından belirlenen teminat oran ve portföy dağılımına göre değerlendirilmiş varlığın teminat olarak verilmesi gereklidir. Öz kaynak oranı, SPK’nın Seri V No:65 sayılı tebliğinde belirtilen formüle göre hesaplanmaktadır. Kredinin ilk verildiği tarihte öz kaynak oranının %50, takip eden dönemde sürdürme oranının ise %38'in altına inmemesi gerekmektedir. Bu oranın altına inilmesi durumunda müşteriye çağrıda bulunularak, öz kaynak oranı %50 olacak şekilde ilave nakit yada pay senedi teminat yatırılması veya kredili pozisyonun satış yapılarak azaltılması talep edilir. Gerekli özkaynak seviyesinin iki işgünü içerisinde %50 özkaynak seviyesine yükseltilmemesi durumunda gerekli tutar kadar teminat arttırıcı işlem Kurum tarafından resen gerçekleştirilir.  

 

Detaylı bilgi almak için en yakın QNB Finansinvest şubesine ulaşabilirsiniz.

 

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ

 

Açığa satış işlemi, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder. Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılır.

 

Açığa satış işlemi talep edilmesi durumunda öncelikle  QNB Finansbank yada QNB Finansinvest şubelerine başvurularak açığa satış  sözleşmesi  imzalanması gerekmektedir. Müşteriye azami olarak mevcut özkaynağı kadar açığa satış limiti verilebilir. Yatırımcı kendisine tahsis edilen limiti aşmayacak şekilde portföyünde bulunmayan bir payda ,  %100 oranında teminat vermek şartıyla kaydıyla açığa satış işlemi yapabilecektir.

 

Açığa satış işlemi süresince gerekli olan öz kaynak oranı; SPK'nın Seri V No :65 sayılı tebliğinde belirtilen formüle göre hesaplanmaktadır. Başlangıç öz kaynak oranı %50, sürdürme oranı ise %35'tir. Bu oranın altına gelinmesi halinde özkaynak oranının müşteriye %50'ye çekilmesi için teminat tamamlama çağrısı yapılır. Özkaynak tamamlama çağrısının iki iş günü içerinde yerin getirilmesi gerekmektedir.

 

Açığa satışa konu pay senetleri, SPK ve BİST'in belirlediği pay senetleri içerisinden sadece QNB Finansinvest‘ in uygun buldukları ile sınırlıdır.

 

Açığa satıştan elde edilen hasılat açığa satış işlemi kapatılıncaya kadar bloke edilerek hesapta nemalandırılır. Yapılan açığa satış pozisyon aynı gün kapatılmadığında, açığa satışı yapılan kıymetin ödünç alınarak temin edilmesi gerekliliği vardır.

 

Detaylı bilgi almak için en yakın QNB Finansinvest şubesine ulaşabilirsiniz.

 

 

Back to Top