2022 Yılı İçersinde Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklara İlişkin Duyuru

27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik’’ de belirtilen 2022 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklara ilişkin duyuru

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 83 üncü maddesine dayanılarak ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmeliğin" 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, zamanaşımına uğramış yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde YTM’ye gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, ilgili yönetmeliğin MADDE 25- uyarınca; Yatırım Kuruluşları, bir sonraki takvim yılı içerisinde 24 üncü madde uyarınca zamanaşımına uğrayacak ve tutarı 100 Türk Lirası ve üzerinde olan emanet ve alacakların hesap sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının YTM’ye devredileceği hususunda, içinde bulunulan yılın Mart ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır.

Bu itibarla, Zamanaşımı tarihine kadar geçerli bir kimlik belgesi ile Şirketimize başvuruda bulunulması, aksi takdirde ilgili mevzuat hükümleri gereğince zamanaşımına uğrayacak olan duyuru ek’ inde mevcut hesap portföylerinde bulunan emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirilerin Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredileceği duyurulur.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:6-7
34394 Şişli İstanbul, Türkiye

Ticaret Sicil No : 358657

Tel:+90 212 336 700

www.qnbfi.com

 

Back to Top