BORSA İSTANBUL A.Ş. / Borsa Kararı [MEGAP]-[EGCYH]-[AKSEL]

21.4.2016 09:31

BORSA İSTANBUL A.Ş. [AKSEL]


Payları Borsamızın Ana Pazarı'nda işlem gören Aksel Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak 20/04/2016 tarihinde;

A) Staroil Petrolcülük A.Ş. (Staroil) nin paylarının alımından vazgeçilerek geri satıldığına ilişkin olarak 04/03/2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Kurulun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 24. maddesinin 1. fıkrasına aykırı olarak bedelin tahsil şartlarına ilişkin yeterli bilgi verilmemesi nedeniyle, Şirketin Kotasyon Yönergesinin (Yönerge) 23. maddesinin 1. fıkrasının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uyulmamasını düzenleyen (a) bendi kapsamında uyarılmasına ve bu uyarının Yönergenin "Kotta kalma şartları" başlıklı 32. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde, bir takvim yılı içinde kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 3 defa uyarılması halinde kotta kalma koşulunun kaybedileceğine yönelik olarak düzenlenen hüküm kapsamında birinci uyarı olarak değerlendirilmesine,

B) Bağımsız denetçi tarafından doğru ve gerçeğe uygun görünüm sağlamadığı belirtilerek olumsuz görüş verilen Şirketin 31/12/2015 tarihli finansal tabloları dikkate alınarak, Yönerge kapsamında Şirketin finansal durumu hakkında sağlıklı kanaat oluşturulamadığından, Yönergenin 35'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendi kapsamında, finansal tabloların hazırlanmasında gereken dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda Şirketin uyarılmasına,

C)
- Ansa Enerji Yatırım A.Ş. paylarının satışı ve Prudent Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şti. ile HBZ Gayrimenkul Turizm Ticaret A.Ş.( HBZ Gayrimenkul) ye iştirak edilmesi sonrasında Şirketin faaliyetlerine, somut plan ve projelerine,

- HBZ Gayrimenkul paylarının satın alımına ilişkin sözleşmede payların alım bedelini karşılamak üzere en geç 30/06/2016 tarihine kadar yapılacağı belirtilen tahsisli sermaye artırımına ilişkin gelinen aşamaya,

- Şirketin eski ortağı Oğuz Murat Otay'dan olan 1 milyon TL, Staroil paylarının alımı sırasında satıcı Erkan Pehlivan'a yapılan fazla ödeme nedeniyle oluşan 545.795 TL ve vadesi geçmiş olan 5 milyon TL tutarlı senetli alacakların tahsilat planına

ilişkin bilgilerin 30/04/2016 tarihine kadar KAP'ta açıklanmasının Şirketten istenmesine karar verilmiştir.

 

BORSA İSTANBUL A.Ş. [EGCYH]

Payları Borsamız Ana Pazarında işlem görmekte olan Egeli&Co Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Şirketin 31/12/2015 tarihli finansal tablolarında yaklaşık %60 oranında sermaye kaybı bulunması nedeniyle, Kotasyon Yönergesinin 35. maddesinin 2. fıkrası kapsamında sermaye kaybının giderilmesi konusunda yeniden uyarılmasına karar verilmiştir.BORSA İSTANBUL A.Ş. [MEGAP]

Payları Borsamız Gelişen İşletmeler Pazarında işlem görmekte olan Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak 20/04/2016 tarihinde,

- Grup şirketleri ile birlikte müteselsil borçlu olduğu Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin Şirket aleyhine icrai işlem yapabileceği dikkate alınarak, Şirketin söz konusu borçlara ilişkin vermiş olduğu ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesine aykırı olan kefaletinin kaldırılması,

- 31/12/2015 tarihli finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi görüşünde de belirtilen, grup şirketlerinden uzun süredir tahsil edilmeyen 5,5 milyon TL tutarındaki alacağın tahsil edilmesi

hususlarında Şirketin uyarılmasına karar verilmiştir.

Back to Top