BORSA İSTANBUL A.Ş. - Pazar Geçiş Başvurusu - [DARDL]

13.1.2016 16:25

Borsamız Yönetim Kurulunun 13/01/2016 tarihli toplantısında, Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) Yakın İzleme Pazarı'ndan Ana Pazar'a geçiş başvurusuyla ilgili olarak,

A)
1.Şirket ile kredi kullandığı bankalar arasında bir çok kez protokol yapılmasına rağmen, ödeme planlarına uyulmadığı için protokollerin feshedilmesinin yanı sıra son yapılan Borç Tasfiye Sözleşmesi ve ek protokollerde yer alan taksit ödemelerinin de 2015 yıl sonu itibarıyla yerine getirilmemesi ve Şirketteki finansman sıkıntısının devam etmesi,

2.Şirketin ödeme planına uymaması sonucunda bankalarla yeni bir mutabakat sağlanamaması durumunda halihazırda mülkiyeti bankalara geçen gayrimenkullerin ve üretim tesislerinin Şirket tarafından geri alınmasının mümkün olamayacağı, rehinli olan Dardanel markasının da mülkiyetinin bankalara geçebileceği ve böylelikle Şirketin faaliyetlerini mevcut koşullarda sürdürme imkanını yitirebileceği,

3.2013, 2014 yıl sonları ve 2015 Eylül ayı itibarıyla konsolide finansal tablolarda net işletme sermayesinin ve özsermayenin negatif olması, TTK 376 kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre özsermayesinin pozitif olmakla birlikte, negatiften pozitife dönüşmesinin temel dayanağı olan Şirketin markasının halihazırda bankalara rehinli olması ve marka değerinin hesaplanmasındaki hasılat öngörülerinin 2014 ve 2015 yıllarında ortalama %61 oranında gerçekleşmesi sebebiyle marka değerleme raporunda yer alan varsayımların gerçekleşen değerlerle uyumlu olmaması ve marka değerinin yüksek tespit edildiğinin düşünülmesi, Şirketin TTK 376 kapsamında hazırlanan finansal tablolarında, negatif özsermayeye sahip olan bağlı ortaklığı Dardanel Enez'in, enflasyon farkları da dahil olarak 63,9 milyon TL olarak gösterilmesinin şüpheli olması, bu iki hususun Şirketin TTK 376 kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre sermaye kaybı olup olmamasını etkileyebilecek önemli bir konu olması,

4.Şirketin bankalardan yeni kredi kullanamaması ve uzun vadeli kredilerinin kısa vadeye dönüşmesi sonrasında artan işletme sermayesi ihtiyacını ancak ana dağıtıcısından sağlayabildiği ticari kredilerle temin edebilmesi, 2014 yılında 86 milyon TL olan işletme sermayesi açığının 2015/9. ay itibarıyla 172 milyon TL'ye yükselmesi,

5.Ana Pazar'da işlem görme şartı olan bağımsız denetimden geçmiş son yıllık finansal tablolarındaki özsermaye/sermaye oranının 1'den büyük olması şartının sağlanmaması nedenleriyle Kotasyon Yönergesi'nin (Yönergesi) 36. maddesinde yer alan şartlar sağlanmadığından, Şirketin paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine,

B) Yönergenin 23. maddesinin 1. fıkrasının,

1.Kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini düzenleyen (a) bendi kapsamında, faktoring borçlarına ilişkin bilginin 2014 yıl sonu ve 2015/9 aylık dönem dipnotlarında ve 27,5 milyon ABD Doları tutarlı marka rehninin 2014 yıl sonu dipnotlarında yer almaması,

2.Kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini düzenleyen (a) bendi kapsamında, Şirketin finansal raporlarında eksiklik ve hataların tespit edilmesi,

3.Eksik belge verilmesini düzenleyen (b) bendi kapsamında, marka değerleme raporuna temel teşkil eden Dardanel Information Memorandum çalışmasının Borsamıza sunulmaması

nedenleriyle Şirketin uyarılmasına ve konunun KAP'ta duyurulmasına, bu uyarının Yönergenin "Kotta kalma şartları" başlıklı 32. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde, bir takvim yılı içinde kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 3 defa uyarılması halinde kotta kalma koşulunun kaybedileceğine yönelik olarak düzenlenen hüküm kapsamında birinci uyarı olarak değelendirilmesine

karar verilmiştir.

Back to Top