BORSA İSTANBUL A.Ş. - Payların Yakın İzleme Pazarına Alınması - [PLASP]

7.12.2015 13:30

Borsa Yönetim Kurulu'nun 07/12/2015 tarihli toplantısında, 20/11/2015 tarihinde iflas erteleme başvurusunda bulunan Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) nin

Kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile ilgili olarak;

* Şirketin mali durumundaki olumsuz gelişmeler nedeniyle işletmenin devamlılığı açısından TTK 376/3 maddesine göre rayiç değerlerle ara bilanço hazırlanmasına ilişkin 11/11/2015 tarihli Yönetim Kurulu kararını KAP'ta açıklamamış olması,

* Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan bilançonun, iyileştirme projesinin ve eklerinin KAP'ta eksik ve gecikmeli olarak açıklanmış olması,

* Şirketin hazırlanan bilançosuna göre borca batık olduğu anlaşıldığından iflas erteleme başvurusu yapılmasına ilişkin alınan 19/11/2015 tarihli Yönetim Kurulu kararını aynı gün KAP'ta açıklamamış olması ve konuya ilişkin erteleme kararını 20/11/2015 tarihinde almış olması,

* Şirket paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle Borsamız tarafından 16/11/2015 tarihli yazı ile, kamuya açıklanmamış bir özel durumun olup olmadığına ilişkin açıklama talep edilmesi üzerine, 30/10/2015 tarihinde başlanan ortaklık görüşmeleri hakkındaki açıklamayı 17/11/2015 tarihinde yapması,

Finansal yapısı ile ilgili olarak;

Ticari ve finansal borçlarını ödeyememesi, borca batık olması nedeniyle açılan iflas erteleme talepli davada Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 01/12/2015 tarihinde ihtiyati tedbir kararı verilmesi,

nedenleriyle

A.
* Kotasyon Yönergesinin 23. maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Ortaklığın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi", 35. maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Şirketin iflas erteleme başvurusunda bulunması" ve (d) bendinde yer alan "Finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir derecede, vadesi geçmiş finansal, ticari, kamu ya da personel borcu olması..." hükümleri uyarınca Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarına alınmasına

* Şirketin kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle uyarılmasına ve bu uyarının, Kotasyon Yönergesinin "Kotta Kalma" başlıklı 32. maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde "Bir takvim yılı içinde kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından 3 defa uyarılmış olması" şeklinde düzenlenen hüküm kapsamında birinci uyarı olarak değerlendirilmesine,

karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Kotasyon Yönergesinin 35. maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Şirketin işlem sırası 07/12/2015 tarihinde kapatılacak olup, 08/12/2015 tarihinde kapalı kalacak ve 09/12/2015 tarihinden itibaren Şirketin payları Yakın İzleme Pazarında işlem görmeye başlayacaktır.

Back to Top